Uchwała Nr 13/2013
Rady Polityki Pieniężnej

z dnia 17 września 2013 r.

w sprawie określenia górnej granicy zobowiązań wynikających z   zaciągania przez Narodowy Bank Polski pożyczek i   kredytów w   zagranicznych instytucjach bankowych i   finansowych  

Na podstawie art. 12 ust. 2   pkt 3   ustawy z   dnia 29 sierpnia 1997 r. o   Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z   2013 r. poz. 908 i   1036) uchwala się, co następuje:  

§   1.   Górna granica zobowiązań Narodowego Banku Polskiego z   tytułu pożyczek i   kredytów zaciąganych w   zagranicznych instytucjach bankowych i   finansowych wynosi 8   mld złotych.  

§   2.   Traci moc uchwała nr 7/2012 Rady Polityki Pieniężnej z   dnia 18 września 2012 r. w   sprawie określenia górnej granicy zobowiązań wynikających z   zaciągania przez Narodowy Bank Polski pożyczek i   kredytów w   zagranicznych instytucjach bankowych i   finansowych (Dz. Urz. NBP poz. 9).  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia.  

 

 

Przewodniczący Rady Polityki Pieniężnej:

Marek   Belka

Członkowie Rady Polityki Pieniężnej:

Andrzej   Bratkowski

Elżbieta   Chojna-Duch

Adam   Glapiński

Jerzy   Hausner

Andrzej   Kaźmierczak

Andrzej   Rzońca

Jan   Winiecki

Anna   Zielińska-Głębocka